anasayfa / 3. SAYFA / İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine İlişkin Uygulama Esasları Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine İlişkin Uygulama Esasları Kararı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4
ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir
seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile
uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiĢ ve Ek­1’de yer alan tabloda gösterilmiĢtir.
Ġlimiz Risk Gruplarına Göre Alınacak yeni tedbirler kapsamında Çok Yüksek Risk
Grubunda yer aldığı için, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaĢlarımızın sağlığını korumak
amacıyla 02.03.2021 tarihinden itibaren Ordu ili genelinde;
1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı
Genelgesi, Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler
ve KiĢiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil
Ģekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine
dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
2 / 3
2. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
­ Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
­ Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den
başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde
uygulanmasına, Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmamasına,
3. 65 yaĢ ve üzeri ile 20 yaĢ altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma sürelerinin; 3
saatten 4 saate yükseltilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş
altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği şeklinde
yeniden düzenlenmesine,
4. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim
kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalıĢanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum
adresi ile çalıĢma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri Ģartıyla, güzergah ve ilgili
saatlerle sınırlı olacak Ģekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
5. Yeme içme yerlerinin, 10.00­20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde,
20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet vermesine, (işyeri içerisinde
hizmet sunumu yapılmayacaktır.)
6. Faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin, yeni bir karar
alınıncaya kadar kapalı kalmasına,
7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak,
katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,
Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının
kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü
organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah
veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden
Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan
dilekçe ile bildirilmesine,
8. Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel
kurul dahil kiĢilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,
9. 2021/5 sayılı CumhurbaĢkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalıĢma saatleri tüm Türkiye’de
normale döndürülmüĢ olup, bu kapsamda İlimizde kamuda mesai saatlerinin
08:00-12:00/13:00-17:00 şeklinde uygulanmasına, (Valiliğimizce gerek görülmesi halinde İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit
edilebilecektir.)
10. Salgınla mücadelede kalıcı baĢarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak Ģekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun
tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına,
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin
alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari iĢlem tesis edilmesine ve konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kadıköy escort avcılar escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort ucuz sohbet hattı ucuz sohbet hattı seks hikaye canlı sohbet hattı