Kent52 3. SAYFA İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, 18 Şubat Perşembe Günü Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Engelli ve Hamile Personellerin İdari İzinli Sayılmalarına İlişkin Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, 18 Şubat Perşembe Günü Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Engelli ve Hamile Personellerin İdari İzinli Sayılmalarına İlişkin Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, 18 Şubat Perşembe Günü Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Engelli ve Hamile Personellerin İdari İzinli Sayılmalarına İlişkin Kararı

Ordu ili genelinde;
1- Ġlimizde yoğun kar yağıĢı ve buzlanma nedeniyle, 18 ġubat 2021 PerĢembe günü Ġl
genelindeki resmî-özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiĢtirme kursları ile özel okullardaki takviye
kursları ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze
eğitime ara verilmesine;
2- 18 ġubat 2021 PerĢembe günü kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan engelli ve hamile
personelimizin idari izinli sayılmasına;
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen çerçevede, çalıĢmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiĢtir.