Kent52 3. SAYFA Karar Tarihi: 16/02/2021 Karar No: 2021-8

Karar Tarihi: 16/02/2021 Karar No: 2021-8

Karar Tarihi: 16/02/2021 Karar No: 2021-8

Karar Tarihi: 16/02/2021 Karar No: 2021-8
Ġlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 16.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
BaĢkanlığı’nda toplanmıĢ olup, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aĢağıdaki kararları almıĢtır.
GÜNDEM
Ġlimizde yoğun kar yağıĢı ve buzlanma nedeniyle, 16 – 17 ġubat 2021 Salı ve ÇarĢamba
günleri Ġl genelindeki resmî-özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiĢtirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları
ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara
verilmesi ile kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan engelli ve hamile personelimizin idari izinli
sayılması hususunu görüĢmek.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1- Ġlimizde yoğun kar yağıĢı ve buzlanma nedeniyle, 16 – 17 ġubat 2021 Salı ve ÇarĢamba
günleri Ġl genelindeki resmî-özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiĢtirme kursları ile özel
okullardaki takviye kursları ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim
kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesine;
2- 16 – 17 ġubat 2021 Salı ve ÇarĢamba günü kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan engelli ve
hamile personelimizin idari izinli sayılmasına;
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen çerçevede, çalıĢmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,
gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiĢtir