Kent52 3. SAYFA BELİRLENEN YERLER DIŞINDA MANGAL, SEMAVER VE ATEŞ YAKILMASI YASAKLANDI

BELİRLENEN YERLER DIŞINDA MANGAL, SEMAVER VE ATEŞ YAKILMASI YASAKLANDI

BELİRLENEN YERLER DIŞINDA MANGAL, SEMAVER VE ATEŞ YAKILMASI YASAKLANDI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 26.08.2020 tarihinde saat 09.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
BaĢkanlığı’nda toplanmıĢ olup, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. Maddeleri, ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün
07/08/2020 tarih ve 12922 sayılı yazıları uyarınca aĢağıdaki kararları almıĢtır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının azaltılması
yönünde çalıĢmalar devam etmektedir. Bu durum toplumsal hayatta olduğu gibi birçok kamu kurum
ve kuruluĢlarının görevlerini ifa etmelerinde bir takım olumsuzluklar meydana getirebilmektedir.
Bu durumlardan biriside ülkemizde mevsimsel olarak içinde bulunduğumuz aylarda meydana gelen
orman yangınlarıdır.
Orman yangınları ile etkin mücadelenin yapılabilmesi için aĢağıda belirtilen ilave tedbirlerin
alınması gerekli görülmüĢtür.
Bu kapsamda Ordu ili genelinde;
1- Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiĢ olan mangal/semaver/ateĢ yakılabilecek
mesire yerleri ile ormanlık alanların civarında yer alan, piknik yapılan, orman sayılmayan
sahalarda mangal/semaver/ateĢ yakılabilecek yerler aĢağıda belirtilmiĢtir.
Bu alanlarda 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateĢ yakılmasına saat 20:00’dan sonra
müsaade edilmeyecek, izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dıĢında ateĢ yakmak veya
izin verilen yerlerde yakılan ateĢi söndürmeden mahalli terk etmek yasaktır.
Bahse konu mangal/semaver/ateĢ yakılabilecek yerler haricinde; ormanda veya ormanlık alanların
civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler
mangal/semaver/ateĢ yakılmasına yasak olan yerlerdir. Yasaklara uymayanlar hususunda;
ormanlık alanlarda Orman ĠĢletme Müdürlüklerince, orman sayılmayan alanlarda ise Ġl/Ġlçe
Jandarma Komutanlıkları ve Ġl/Ġlçe Emniyet Müdürlüklerince adli ve idari iĢlemler uygulanacaktır.

gümbet escort escort bodrum escort istanbul