Kent52 3. SAYFA HALI SAHALARDA UYULACAK KURALLAR VE TEDBİRLER KARARI ALINDI

HALI SAHALARDA UYULACAK KURALLAR VE TEDBİRLER KARARI ALINDI

HALI SAHALARDA UYULACAK KURALLAR VE TEDBİRLER KARARI  ALINDI
İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Halı Sahalarda Uyulacak Kurallar ve Alınacak Tedbirlere İlişkin Kararı
Karar Tarihi: 12/08/2020
Karar No: 130
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 12.08.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19)
Bu kapsamda halı sahaların; Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde yer alan rehber ile bu Genelge’de belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir.
Buna göre halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir;
I-Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:
• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,
• Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesine,
• Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,
• Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, a t e ş i 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
• Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
• Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,
• Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,
• Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,
• Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına,
• Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine,
• Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması,engelleyici mekanizma kurulmasına,
• Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkları oluşması ve yakın temasın engellenmesine,
• Tesislerin girişine COVID19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması,
• Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına,
• Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,
• Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına,
• Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesi,
• Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına,
• Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının
Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması, Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılmasına,
• Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine,
• Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
• Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
• Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde
Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmasına,
II-Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
• Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha temizlenmesine,
• Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
• Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına,
• Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,
• Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanmasına,
• Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına,
• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına,
• Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,
• Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,
• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,
• Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Y ö n e t i m i v e Ç a l ı ş m a R e h b e r i ” n d e y e r a l a n “ C O V I D 19 K a p samında
Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine, • Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına, III-Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:
• Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması Çalışan personelin COVID19’ un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesine,
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, m a s k e nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
• Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin
sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına, IV-Müşterilere Yönelik Tedbirler:
• Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almalarına,
• Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri v e antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamalarına,
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine,
• Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına,
• Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,
• Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına,
• Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine,
• Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılmasına,
• Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına,
• Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine,
• Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta
bulunulmamasına,
Valilik/Kaymakamlıklarımızca, halı sahaların faaliyetlerini yukarıda belirtilen
kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması,
 İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanması,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre
Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.